• (kirja: BIOS 2. Solu ja perinnöllisyys. WSOY)
  Kurssin keskeisenä sisältönä on solun rakenne, toiminta ja lisääntyminen. Kurssi selvittää myös perinnöllisyyden perusteita, perinnöllisen tiedon siirtymistä sukupolvesta toiseen, sen muuttumista ja synteettistä evoluutioteoriaa.

  Self enrolment
 • (kirja: BIOS 1. Eliömaailma. WSOY)
  Biologia tieteenä ja sen tutkimusmenetelmät. Luonnon monimuotoisuus ja sen kehittyminen eli evoluutio. Miten luonto toimii – eliökunnan rakenne ja ekosysteemien toimintaperiaatteet.

  Self enrolment
 • (kirja: Lukion maantie 3. Riskien maailma. OTAVA)
  Kurssilla perehdytään maapallon eri alueille sijoittuviin ajankohtaisiin tapahtumiin ja ongelmatilanteisiin, ympäristöriskeihin ja ihmiskunnan konfliktitilanteisiin sekä arvioidaan ihmisen mahdollisuuksia ennakoida ja ratkaista niitä.

  Self enrolment
 • Tarkastellaan ekologisesta näkökulmasta ihmisen toiminnan globaaleja ja paikallisia ympäristövaikutuksia. Keskeisiä aihepiirejä ovat ympäristöntila Suomessa, ympäristönsuojelu, uhanalaiset lajit ja biodiversiteetin köyhtyminen. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan opintoretki.

  Self enrolment

 • Kurssilla kerrataan ja syvennetään maantieteen kurssien keskeisiä asioita yli kurssirajojen. Harjoitellaan kartan, tilastojen ja kuvien tulkintaa Arviointi: numeroarvostelu / suoritusmerkintä kurssin alussa sovituin ehdoin.

  Self enrolment

 • Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä.
  Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija ainereaalin YO-kokeeseen.
  Arviointi: numeroarvostelu / suoritusmerkintä kurssin alussa sovituin ehdoin.

  Self enrolment

 • Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnalliseen aikaan liittyviä ilmiöitä ja niiden tulkintoja kuten ruumiinkuva, mielihyvä, riippuvuus ja elämän mielekkyydeen tunne. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.

  Self enrolment

 • Kurssilla perehdytään terveyteen ja sairauteen vaikuttaviin tekijöihin kansantautien ja yleisempien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta. Aiheita esim. ravitsemus, uni ja lepo, terveysliikunta, mielenterveys ja sosiaalinen tuki.

  Self enrolment

 • Kurssilla tutkitaan biologisia ilmiöitä kokeellisesti (laboroinnit) selvittäen myös tutkittavan ihmisen teoriapohja, joten kurssi valmentaa hyvin myös ylioppilaskirjoituksiin. Edellytyksenä pakollisten kurssien suoritus.

  Self enrolment

 • Tutustutaan peruskoulua syvällisimmin ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen koko elämänkaareen ja sen kuluessa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi käsitellään ihmisen puolustusmekanismeja ja terveyttä uhkaavia tekijöitä sekä ihmisen evoluutiota ja ihmistä lajina.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation