N/Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (JR)
(N/MAA12)

Opiskelijoita perehdytetään matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa käytettäviin numeerisiin menetelmiin mm. differentiaali- ja integraalilaskennassa. Kurssilla käsiteltävät tehtävät eivät ratkea laskuteknisten ongelmien vuoksi lukiomatematiikassa totutulla tavalla, vaan niihin joudutaan soveltamaan numeerisia likimääräismenetelmiä. Kurssi toteutetaan sekä tietokoneavustei- sesti että graafisia laskimia (myös symbolisia) käyttäen. Kurssi voidaan suorittaa vasta kurssien MAA7, MAA8 ja MAA10 jälkeen.